Prijeđite na glavni sadržaj

Kvaliteta sustava

Set animacija – uputa za postupak samovrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih

 

Set animacija – uputa za postupak samovrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih

 

Set animacija – uputa za postupak samovrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih

 

Uspostava sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

  • Koordinacija uspostave sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih
  • Izrada modela osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih
  • Uspostava mehanizama za praćenje kvalitete sustava obrazovanja odraslih i izvještavanje
  • Izrada, pilotiranje i evaluacija modela samovrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih
  • Izrada i implementacija modela vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih
  • Jačanje kapaciteta obrazovnih stručnjaka koji rade u javnim institucijama koje su odgovorne za razvoj i provedbu politike obrazovanja.

U ovom elementu planirana je stručna analiza postojećih praksi osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih u RH te primjera dobre prakse osiguravanja kvalitete u drugim zemljama. Nakon provedene analize, koja će uključivati analizu konceptualnih pristupa osiguravanju kvalitete na razini sustava i analizu postojeće prakse u primjeni instrumenata osiguravanja kvalitete u ustanovama za obrazovanje odraslih, planiraju se konzultacije s ključnim dionicima u obrazovanju odraslih o mogućem modelu osiguravanja kvalitete. ASOO će formirati radnu skupinu za uspostavu sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih koja će se sastojati od predstavnika Ministarstva  rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva znanosti i obrazovanja, te drugih relevantnih institucija i djelatnika ASOO-a. Za članove radne skupine i projektnog tima provest će se jedan studijski posjet u svrhu analize primjera dobre prakse u drugim zemljama. Na temelju provedenih analiza i konzultacija, radna će skupina izraditi model osiguravanja kvalitete obrazovanja odraslih koji će uključivati područja kvalitete, kriterije te pokazatelje kvalitete. Također, planira se uspostava mehanizama za praćenje kvalitete sustava obrazovanja odraslih i izvještavanje što uključuje načine prikupljanja kvalitativnih i kvantitativnih podataka temeljem samovrednovanja i vanjskog vrednovanja i načine izvještavanja o kvaliteti sustava na temelju prikupljenih podataka. Nadalje, radna skupina za uspostavu sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih će izraditi model samovrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih. Model samovrednovanja dio je sustava osiguravanja kvalitete, a polazna točka za izradu modela bit će samovrednovanje koje se provodi u ustanovama za strukovno obrazovanje koje ujedno provode programe obrazovanja odraslih. Model će uključivati odabir područja kvalitete i kriterija kvalitete relevantnih za praćenje i unapređivanje kvalitete u obrazovanju odraslih. Nakon izrade modela samovrednovanja izradit će se i alati za samovrednovanje (e-alat za samovrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih, priručnici i instrumentariji za samovrednovanje). Model samovrednovanja će uključivati podršku ustanovama za obrazovanje odraslih u provedbi procesa samovrednovanja što uključuje izradu programa stručnog usavršavanja za ustanove kao i osmišljavanje drugih oblika podrške ustanovama. Provest će se pilotiranje modela samovrednovanja. Nakon pilot faze provest će se evaluacija modela samovrednovanja te će se model prema potrebi unaprijediti. Nastavno na model samovrednovanja, radna skupina za uspostavu sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih izradit će model vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih što uključuje i opis postupka vanjskog vrednovanja i sustava ocjenjivanja i načina donošenja odluka na temelju provedenog vrednovanja. Uspostavit će se i mreža vanjskih vrednovatelja ustanova za obrazovanje odraslih što će uključivati odabir vanjskih vrednovatelja, izradu programa osposobljavanja i osposobljavanje vanjskih vrednovatelja te izradu modela naknadnog praćenja.

U ovom je elementu također planirano jačanje kapaciteta obrazovnih stručnjaka koji rade u javnim institucijama koje su odgovorne za razvoj i provedbu politike obrazovanja, ustanova za obrazovanje odraslih i donositelja odluka (MZO, ASOO i dr.) za planiranje, upravljanje, provedbu i praćenje novog modela, uključujući samovrednovanje i vanjsko vrednovanje koje se planira provoditi u pilot fazi implementacije te kontinuirano, putem stručnih usavršavanja, konferencija, radionica, osposobljavanja, studijskih posjeta i pružanja drugih oblika podrške ustanovama u provođenju samovrednovanja i vanjskog vrednovanja. U svrhu ostvarenja specifičnog cilja projekta, kroz ovaj element razvit će se model cjelovitog sustava osiguravanja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih, uz pripadajući model samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih, te ojačati kapaciteti dionika za provedbu postupaka osiguravanja i praćenja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih.

  PODIJELI SADRŽAJ

ASOO
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

  Garićgradska 18, 10 000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729

Copyright © 2024   •   www.piaac.asoo.hr   •   Sva prava pridržana