Prijeđite na glavni sadržaj

PIAAC stari

PIAAC stari

 

RAZVOJ SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE OBRAZOVANJA ODRASLIH

OECD-ov Program za međunarodnu procjenu kompetencija odraslih (PIAAC) je najveća i najinovativnija procjena velikog opsega u području pismenosti odraslih. Cilj mu je pružiti sveobuhvatnu sliku ključnih vještina među radno sposobnim stanovništvom (16-65) te istražiti kako se te vještine koriste na poslu i u društvu, kako se mijenjaju s obzirom na stupanj obrazovanja, osposobljenosti i iskustvo učenja odraslih te kako je ovladanost vještinama povezana s obrazovnim, ekonomskim i socijalnim ishodima odnosno visinom plaće, radnim statusom, gospodarskim rastom i produktivnošću te u konačnici i socijalnom dobrobiti. Istraživanje se provodi svakih 10 godina. Prvi ciklus koji je imao tri iteracije prikupljanja podataka trajao je u razdoblju od 2011. do 2018. godine, a njime je bilo obuhvaćeno 200 000 osoba u 38 zemalja. Drugi ciklus je započeo 2018. godine te će trajati do 2023, s napomenom kako pilot istraživanje kreće u 2020., a glavna studija 2021. godine. Čišćenje baze i obrada i analiza podataka trajat će od 2022. do 2023. godine.

Riječ je prvom istraživanju kompetencija odraslih gdje se podaci prikupljaju (većim dijelom) putem kompjutera (tableta) i koje upravo zato sadržava niz slijedećih inovacija u metodologiji istraživanja:

 • višestupanjsko adaptivno testiranje
 • automatizirano usmjeravanje unutar pozadinskog upitnika i složeni dizajn za kognitivnu procjenu
 • potpuno automatizirano ocjenjivanje otvorenih odgovora u više od 50 jezičnih verzija procjene
 • širenje onoga što se može mjeriti u postojećim konstruktima – na primjer, uključivanjem elektroničkih tekstova i interaktivnih stimulativnih materijala
 • dodavanje novih konstrukata, uključujući komponente za čitanje, koje su pridonijele boljem mjerenju na donjem dijelu ljestvice čitalačke pismenosti i rješavanju problema u tehnološki bogatim okruženjima, što je potaknulo ispitanike da rješavaju informacijske probleme u ICT okruženju
 • uključivanje novih tipova pitanja i načina odgovora; i
 • korištenje opsežnih log datoteka za poboljšanje interpretacije podataka

Sve ove inovacije znače da donositelji odluka i kreatori politika imaju na raspolaganju relevantne i važne pokazatelje na čijim temeljima mogu planirati buduće aktivnosti. Samo do 2017. godine napisano je preko 200 izvještaja na temelju PIAAC istraživanja te niz znanstvenih radova u relevantnim citatnim časopisima zbog čega danas imamo bolje razumijevanje na području šireg raspona tema:

 1. Učinak i efekti sustava obrazovanja i osposobljavanja
 2. Povezanost između ključnih kognitivnih vještina i socio-demografskih varijabli
 3. Razlike između tržišta rada i obrazovanja i osposobljavanja
 4. Prijelaz mladih od završetka obrazovanja do zaposlenja
 5. Opseg i dimenzije nepismenosti i/ili slabe pismenosti
 6. Razine jednakosti u pristupu obrazovanju i međugeneracijskoj mobilnosti
 7. Identifikacija rizičnih populacija

Podaci unutar PIAAC programa prikupljaju se putem Istraživanja vještina odraslih (The Survey of Adult Skills). Navedeno istraživanje sastoji se od dva temeljna dijela. U prvom dijelu, u sklopu pozadinskog upitnika prikupljaju se podaci o socio-deografskim karakteristikama sudionika, razina obrazovanja, radni status, karakteristike posla te korištenje ICT vještina u sklopu posla i društvenog (privatnog) života. U drugom dijelu slijedi procjena triju domena kognitivnih vještina: čitalačka i numerička pismenost te u prvom ciklusu rješavanje problema u tehnološki bogatom okolišu, dok se u drugom ciklusu taj dio naziva prilagodljivost u rješavanju problema. Važno je naglasiti kako svrha ovog istraživanja nije dobiti uvid u tome koliko je pojedinac ovladao pojedinim vještinama i razinama kompetencija, već je svrha istraživanja dobiti uvid u distribuciju frekvencija na pojedinoj ljestvici za populaciju u cjelini odnosno usporedbom podgrupa u populaciji.

Republika Hrvatske se u provedbu drugog ciklusa istraživanja PIAAC uključila 15. lipnja 2018. kad je Ministrica znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Blaženka Divjak uputila službenu obavijest Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u uključivanju Republike Hrvatske te je tom prilikom Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih imenovala nacionalnim tijelom odgovornim za provedbu istraživanja PIAAC u Republici Hrvatskoj.

U ovom elementu ASOO će formirati radnu skupinu za strateško usmjeravanje i praćenje te radnu skupinu za pripremu i provedbu ispitivanja. Radna skupina za strateško usmjeravanje i praćenje će okupljati predstavnike Ministarstva  rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, te drugih relevantnih institucija koji će imati savjetodavnu ulogu za stručna pitanja vezana uz usmjeravanje i praćenje kvalitete provedbe. Radna skupina za pripremu i provedbu ispitivanja predstavlja operativnu skupinu za organizaciju i provedbu aktivnosti pilot i glavnog ispitivanja koju će sačinjavati nacionalni voditelj ispitivanja (NVI), savjetnici nacionalnom voditelju ispitivanja i djelatnici ASOO-a. Sukladno propozicijama OECD-a za provedbu ispitivanja, NVI i savjetnici NVI specijalizirani su stručnjaci visokog profila koji su zaduženi za stručno vodstvo ispitivanja. Koordinacija pripreme i provedbe ispitivanja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sastancima NVI i Odbora zemlja sudionica ispitivanja. Sukladno tehničkim standardima i smjernicama OECD-a za pripremu i provedbu PIAAC-a, priprema za pilot ispitivanje i za glavno ispitivanje obuhvaća prevođenje, uređivanje i tiskanje ispitnih materijala i upitnika za ispitanike, nabavu opreme za ispitivanje, prilagodbu informacijskog sustava za provedbu ispitivanja, tehničku pripremu opreme i testiranje nacionalnog računalnog sustava za provedbu ispitivanja te osposobljavanje ispitivača. Za provedbu pilot i glavnog ispitivanja PIAAC, potrebno je nadograditi i prilagoditi informacijski sustav koji koristi međunarodni konzorcij za pripremu i provedbu PIAAC-a, u skladu s uputama konzorcija. U svrhu kvalitetne pripreme za glavno ispitivanje, provest će se pilot terensko ispitivanje oko 2.000 osoba po kućanstvima u Hrvatskoj, ocjenjivanje ispitnih materijala i obrada podataka ispitivanja. Glavno ispitivanje podrazumijeva terensko ispitivanje oko 5.000 osoba po kućanstvima te, također, ocjenjivanje ispitnih materijala i obradu podataka ispitivanja. Kao doprinos ostvarenju specifičnog cilja projekta, provedba ispitivanja PIAAC će osigurati pouzdanu i na činjenicama utemeljenu procjenu vještina odraslih što će srednjoročno usmjeriti razvoj i unapređenje pojedinih elemenata sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih.

Sudjelovanje u najvećem ispitivanju kompetencija odraslih u svijetu – PIAAC, od strateške je važnosti za jačanje kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj koja će po prvi puta imati priliku pouzdano utvrditi razinu kompetencija odraslih ispitanika u poslovnom i širem društvenom okruženju. Rezultati ispitivanja PIAAC, smjerovi i preporuke, omogućit će komparativnu analizu kompetencija odraslih u Hrvatskoj te uvid u relevantnost stečenih kompetencija tijekom obrazovanja u odnosu na potrebe tržišta rada. U konačnici, kao dio vanjskog vrednovanja kompetencija odraslih ispitanika, rezultati ispitivanja PIAAC omogućit će međunarodnu usporedbu kompetencija odraslih i time poslužiti kao pokazatelj kvalitete i relevantnosti hrvatskog obrazovnog sustava na svim razinama te učinkovitosti obrazovnih politika. Utvrđene nedostatne kompetencije odraslih u odnosu na zahtjeve tržišta rada pružit će jasne smjernice za jačanje kvalitete obrazovanja odraslih i poticanje cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj. Ova operacija omogućit će obrazovnim stručnjacima koji rade u javnim institucijama koje su odgovorne za razvoj i provedbu politike obrazovanja da temeljem rezultata definiraju politike i smjernice razvoja sustava obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, oblikuju obrazovnu ponudu te osmisle modele, pristupe nastavne metode i sadržaje u skladu sa stvarnim potrebama odraslih u Hrvatskoj, posebice u kontekstu zapošljavanja. Informacije o obrazovnom putu pojedinca (kao rezultat popratnog upitnika) i podaci o stvarnoj razini vještina (kao rezultat procjene) u kombinaciji sa podacima o položaju na tržištu rada pojedinca te identificiranim nedostacima u pogledu vještina (također na temelju popratnog upitnika) omogućit će na agregiranoj razini povećanje kvalitete s osmišljavanjem obrazovne ponude i načina provedbe koji će najbolje odgovoriti na uočene nedostatke odraslih polaznika.

  PODIJELI SADRŽAJ

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

  Garićgradska 18, 10 000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729

Copyright © 2024   •   www.piaac.asoo.hr   •   Sva prava pridržana